جشنواره پژوهش دانشگاه تهران

پايان نامه هاي تحصيلی نمونه

ضوابط انتخاب

الف - چاپ حداقل سه مقاله علمي - پژوهشي و يا کتاب از رساله دکتري
ب - چاپ حداقل دو مقاله علمي - پژوهشي و يا کتاب از پايان نامه کارشناسي ارشد

 

پايان نامه تحصيلي نمونه - مقطع دکتري

عنوان: مقايسه واکنش فتوشيمياييH 4- تيوپيران - 1- اکسيدها با H 4- تيوپيران - 1 , 1- دي اکسيدها
استاد راهنما:
دکتر هوشنگ پيرالهي
دانشجو:
فرناز جعفرپور
رشته تحصيلي
: شيمي
محل تحصيل
: پرديس علوم - دانشکده شيمي

 چکيده
نتايج کار تحقيقي اين رساله در قسمت هاي زير خلاصه مي گردد:

1-سنتز و فتوايزومريزاسيون برخي از 4,4- دي آلکيل - 2 , 6- دي فنيل-  H 4-تيوپيران -1,1- دي اکسيدها بررسي شده و نتايج حاصل با فتوايزومريزاسيون 4-متيل - 2, 4, 6- تري فنيل - و 2 , 4 , 4, 6- تترافنيل - H4- تيوپيران -1,1- دي اکسيدها مقايسه گرديده است. محاسبات تئوري بر روي ساختار ترکيبات اوليه و محصولات انجام شده اند.

2-اثرات گروه الکترون دهنده متوکسي در فتوايزومريزاسيون 4- متيل - 2 , 4, 6- تري آريل - H4- تيوپيران - 1, 1- دي اکسيدها بررسي و بازده تبديلات فتوشيميايي و توزيع محصولات نوري مطالعه شده است. جهت مقايسه سطح انرژي محصولات نوري بي سيکلو, محاسبات ab initio بر روي برخي از اين محصولات انجام شده و داده هاي تئوري و تجربي مقايسه شده اند.

3-برخي از مشتقات جديد H4- تيوپيران -1- اکسيدها, با استخلافات متفاوت در موضع کربن -4- حلقه مرکزي سنتز شده و آناليز کنفورماسيوني آنها از طريق طيف سنجي NMR و آناليز کريستالوگرافي اشعه X انجام شده است.

4-ايزومريزاسيون فتوشيميايي و حرارتي ترکيبات H4- تيوپيران - 1- اکسيد ها با استخلافات متفاوت در موضع کربن - 4 حلقه مرکزي بررسي شده و انرژي هر يک از سولفوکسيدها از طريق محاسبات ab initio اندازه گيري شده است. براساس نتايج حاصل از تئوري و تجربه, مشاهدات تبديلات فتوشيميايي تفسير گرديده اند.

5- اکسيژن زدايي فتوشيميايي برخي از H4- تيوپيران -1- اکسيدها و فعاليت اکسنوئيدي آنها مطالعه شده است. تابش اين دسته از سولفوکسيدها در حلال هاي کلروفرم و بنزن محصولات متفاوتي دادند که ناشي از فعاليت مختلف آنها در حلال هاي متفاوت مي باشد.

6- آناليز کنفورماسيوني 2- t - بوتيل - 4- متيل - 2, 6- دي فنيل - H 2- تيوپيران بکمک آناليز کريستالوگرافي اشعه X صورت گرفته و داده هاي آن با ساختار حاصل از محاسبات تئوري مقايسه شده است. با توجه به تطبيق داده هاي تئوري و تجربي, مشتقات ديگر 2- آلکيل -4- متيل - 2 , 6- دي فنيل - H2- تيوپيران نيز بررسي شده و در پايان با مقايسه داده ها پايدارترين کنفورماسيون آنها مشخص گرديده است.

نتايج اين کار تحقيقاتي در 11 مجله بين المللي ISI منتشر گرديده است. 

پايان نامه تحصيلي نمونه - مقطع دکتري

عنوان: مدل سازي و شناسايي مقاوم سيستم هاي ديناميکي به منظور کنترل بهينه مقاوم
اساتيد راهنما
: دکتر پرويز جبه دار مارالاني و دکتر بهزاد مشيري
دانشجو:
دکتر حميد رضا کريمي
رشته تحصيلي
: مهندسي برق و کامپيوتر
محل تحصيل
: دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر

 چکيده
در اين رساله روش هاي جديدي در حل مسايل شناسايي, کنترل و تخمين سيستم هاي ديناميکي قطعي و يا تصادفي ارائه مي گردد. بطور مشخص, کاربرد موجکها بعنوان يک خانواده جديد از توابع پايه جهت تقريب توابع و يا سيگنالها بيان مي شود. حال آنکه طريقه استفاده از موجکها براي حل عددي سريع مساله کنترل بهينه انواع سيستم ها ي خطي و نيز کاربرد شبکه هاي موجک در مساله شناسايي و کنترل مقاوم سيستم هاي غيرخطي بررسي و ارائه مي گردند.

با توجه به تاثير نويز بر عملکرد سيستم, به مطالعه سيستم هاي تصادفي پرداخته مي شود. با استفاده از ترکيب ابزارهاي رياضي مختلف, مساله طراحي کنترل کننده فيدبک خروجي براي سيستم هاي خطي در حضور نامعيني هاي پارامتري بيان مي گردد. همچنين يک روش طراحي کنترل کننده خطي فازي براي سيستم هاي تصادفي غيرخطي ارائه مي شود.

در قسمت آخر, مدلي از سيستم هاي متغير با پارامتر خطي (LPV) که ماتريس هاي فضاي حالت آن وابسته خطي به بردار پارامترهاي قابل اندازه گيري است مورد مطالعه قرار مي گيرد. مسايل طراحي کنترل فيدبک حالت خروجي و يا فيلتر مقاوم براي سيستم هاي LPV نامعين فرموله و حل مي شوند. با استفاده از توابع مربعي وابسته به پارامتر چند جمله اي و نابرابري هاي ماتريسي خطي (LMIs), شرايط پايداري و حفظ عملکرد H سيستم هاي LPV برحسب LMIs مستقل از پارامتر بيان مي شود. بدين ترتيب با توجه به مستقل بودن محاسبات از وجود پارامترها, پيچيدگي محاسبات طراحي کاهش قابل ملاحظه اي پيدا   مي کند.

 چاپ 10 مقاله کامل در مجلات معتبر بين المللي و ارايه 17 مقاله در کنفرانس هاي داخلي و خارجي از نتايج حاصل از رساله است. 

پايان نامه تحصيلي نمونه - مقطع دکتري

عنوان: مطالعه تجربي پيوند ايلئوم به مثانه (ايلئوسيستوپلاستي) و درمان آنزيمي مخاط سگمان ايلئومي در سگ
استاد راهنما:
دکتر جلال بختياري
دانشجو:
حميدرضا فتاحيان
رشته تحصيلي:
دکتراي تخصصي جراحي دامپزشکي
محل تحصيل
: دانشکده دامپزشکي

 چکيده
 معضلات حل نشده فراواني در تمام زمينه هاي علم پزشکي و دامپزشکي وجود دارد که وظايف پزشکان و دامپزشکان معالج را خطيرتر مي سازد. يکي از آن مشکلات ناهنجاري هاي مثانه مي باشد که هر روز جان هزاران فرد را به مخاطره انداخته است. درمان بيماري هاي اين اندام از ديرباز تحقيقات وسيعي را بخود اختصاص داده و هنوز نياز به انجام مطالعات و تحقيقات بيشتري دارد. امروزه يکي از مناسب ترين شيوه هاي درماني متداول در علوم پزشکي براي رفع مشکلات مثانه, درمان جراحي به شيوه ايلئوسيستوپلاستي مي باشد. بطوريکه براي رفع عوارض متعدد متعاقب انجام شيوه مذکور, تحقيقات فراواني را طلب مي نمايد. بنابراين طرح تحقيقاتي شماره 512/2/218 مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه تهران در قالب پايان نامه مذکور با هدف کاهش عوارض ناشي از جراحي هاي متداول پيوند مثانه طراحي و اجرا گرديد. بطوريکه با بهره جستن از ترکيبات آنزيمي تريپسين و کلاژناز, پيوند مناسب تري براي افزايش حجم مثانه از قطعات روده اي (ايلئوم) بدست آيد.

دستآوردهاي مستخرج از پايان نامه: نتايج قابل قبول حاصل از اين مطالعه تجربي نشان داد که ترکيب آنزيمي کلاژناز و تريپسين قادر به همسان سازي بافت پيوندي روده به مثانه مي باشد بطوريکه يافته هاي اين طرح تحقيقاتي به وضوح بيان گر کاهش عوارض پيوند مثانه, مراقبت ها و هزينه هاي پيوند مي باشد. نتايج اين تحقيق که با حمايت مالي و معنوي معاونت محترم پژوهشي دانشکده دامپزشکي و دانشگاه تهران بدست آمد در قالب شش مقاله کامل در مجلات علمي - پژوهشي داخلي و بين المللي و چندين کنفرانس علمي داخلي و بين المللي چاپ و ارائه شده است.


 


پايان نامه تحصيلي نمونه - مقطع دکتري

عنوان: جريان هاي دوگانه, مطالعه آزمايشگاهي و عددي
استاد راهنما
: دکتر صلاح کوچک زاده
دانشجو
: عاطفه پرورش ريزي
رشته تحصيلي
: سازه هاي آبي
محل تحصيل
: پرديس کشاورزي و منابع طبيعي - دانشکده مهندسي آب و خاک

 چکيده
در مجاري روباز, عوامل و موقعيت هاي متعددي از قبيل تغيير شرايط مرزي و يا تنظيم مجدد سازه هاي هيدروليکي در طول کانال باعث بروز حالات مختلفي از جريان غير ماندگار مي شوند. يکي از شرايط ويژه وقوع جريان دوگانه است که در آن هر دو رژيم زير بحراني و فوق بحراني در بازه مورد نظر وجود دارند. مثال بارز اين نوع جريان, پرش هيدروليکي متحرک است. تغيير رژيم در طول جريان غير ماندگار, تحليل عوامل موثر بر جريان دوگانه غير ماندگار را پيچيده مي سازد و منجر به بروز معضلاتي در  شبيه سازي عددي پديدار مي گردد. با اين وجود مطالعات عددي متعدد و متنوعي در اين باره صورت گرفته است. اما داده هاي آزمايشگاهي انتشار يافته براي بررسي اين نوع جريان نيز بسيار اندک و داراي محدوديت هاي زيادي است. از اين رو مطالعه آزمايشگاهي و تعيين ويژگي هاي هيدروليکي آن مد نظر قرار گرفت.

در اين رساله, هيدروليک جريان دوگانه غيرماندگار در يک فلوم مستطيلي شيب پذير و مجهز به دريچه کشويي در بالادست, مطالعه شد. دريچه ياد شده رژيم فوق بحراني غير ماندگار را در پايين دست خود شکل داده و شرايط ايجاد جهش هيدروليکي متحرک را تامين مي نمود. ثبت پيوسته و همزمان پروفيل جهش به همراه هيدروگراف ورودي و شرايط مرزي پايين دست, پارامترهاي مورد نياز مطالعه و تحليل جريان دوگانه را فراهم ساخت. روند تغيير پارامترهاي ياد شده براي شرايط آزمايشگاهي مختلف بررسي گرديد و بر مبناي داده ها و تحليل آنها, مدل ها و روابط جديدي براي ارتباط بين اعماق مزدوج پرش متحرک و موقعيت آن ارائه شدند که از دقت مطلوبي برخوردار هستند. همچنين اندازه گيري دقيق و لحظه اي مشخصات جريان باعث شد تا بر مبناي داده هاي آزمايشگاهي مفاهيم ساده, مستحکم و مستقل از زمان توسعه يافته, به طوري که تصوير روشني از وضعيت وقوع پرش و تاثير شيب و مقاومت بستر بر آن نمايان گرديد. علاوه بر اين, کاربرد تلفيقي روابط پيشنهادي در مدل عددي نشان داد که در برآورد پارامترهاي پرش هيدروليکي متحرک, بهبود قابل توجهي حاصل مي شود.

 از نتايج پايان نامه تعداد 3 مقاله در نشريات علمي پژوهشي و يک مقاله در مجلات بين المللي ISI و نيز يک مقاله در کنفرانس داخلي و 2 مقاله در کنفرانس بين المللي به چاپ رسيده است.


 

 

پايان نامه تحصيلي نمونه - مقطع کارشناسي ارشد
 

عنوان: طراحي و ساخت حسگر پتانسيومتري سولفات با استفاده از يکي از مشتقات پيريليوم - اندازه گيري آميکاسين در حد پيکو, به روش ولتامتري چرخه اي پيوسته با تبديل فوريه سريع

استاد راهنما: دکتر محمدرضا گنجعلي

دانشجو: مريم عباس قرباني

رشته تحصيلي: شيمي

محل تحصيل: پرديس علوم - دانشکده شيمي

 

چکيده

در اين تحقيق ساخت يک الکترود غشايي مايع بسيار حساس و گزينش پذير براي اندازه گيري يون سولفات بر پايه 1 و 3 و 5- تري فنيل پيريليوم پرکلرات (TPPP) ارائه شده است. الکترود پيشنهاد شده گزينش پذيري بسيار خوبي در گستره وسيعي از آنيون هاي آلي و معدني متداول نشان مي دهد. اين حسگر شيب نرنستي خوبي برابر 7/29- ميلي ولت بر دهگان را نمايش مي دهد. اين الکترود در محدوده غلظتي -1M10 *-1- 6- 10 * 3/6 از خود پاسخ خطي نشان مي دهد و حد تشخيص آن M6- 10 * 4 (48/0 ميکروگرم بر ميلي ليتر) است. زمان پاسخ دهي اين حسگر در تمامي محدوده هاي غلظتي خيلي کوتاه (کمتر از 6 ثانيه) است. تغييرات pH در محدوده  5/9 - 5/2 هيچ اثري بر کارکرد الکترود ندارد.

همچنين الکترود غشايي ذکر شده کارکرد بسيار خوبي تحت شرايط آزمايشگاهي از خود نشان مي دهد. الکترود تهيه شده به طور موفقيت آميزي در تيتراسيون يون سولفات با Ba و بالعکس, به عنوان الکترود شناساگر مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن از الکترود فوق در تعيين مقدار پارومومايسين سولفات و سالبوتامول سولفات استفاده شد. که نتايج به دست آمده, توافق رضايت بخشي با مقادير واقعي نشان داد.

در تحقيق ديگري از تکنيک ولتامتري چرخه اي براي تعيين مقدار آميکاسين سولفات در سيستم تزريق جريان استفاده شد. در اين تحقيق, برنامه مخصوصي براي محاسبه سيگنال آناليت و کاهش نويز معرفي شده است. پاسخ الکترود براساس مبادله بار در سطح الکترود پس از کم کردن جريان زمينه از نويز محاسبه شد. به منظور دستيابي به حساسيت بالاتر, از جريان در تمام محدوده رويش پتانسيل شامل اکسايش و کاهش سطح الکترود طلا انتگرال گرفته مي شود. تابع موج پتانسيل شامل مراحل اعمال پتانسيل براي تميزسازي, تجمع و رويش پتانسيل به اولتراميکروالکترود طلا (با شعاع m 5/12) بود و مزاياي اين روش شامل حساسيت بالا, عدم نياز به حذف اکسيژن از محلول نمونه نيز امکان استفاده از آن به عنوان روشي سريع سري تعيين مقدار ترکيب مختلف در روش کروماتوگرافي مايع است. حد تشخيص براي آميکاسين سولفات   M12-10 * 2 (pg mL 15 ) بود. انحراف استاندارد نسبي روش در محلول  1-ng mL 1 آميکاسين براي 10 بار اندازه گيري 2/3% بود. تاثير سرعت رويش و زمان پتانسيل تجمع و pH محلول شوينده در کارايي روش مورد بررسي قرار گرفت. همچنين از اين روش براي اندازه گيري مقدار آميکاسين سولفات در نمونه هاي دارويي استفاده شد.


 

 

پايان نامه تحصيلي نمونه - مقطع کارشناسي ارشد

عنوان: طراحي مکانيکي موتور SR و الگوريتم کنترلي آن
استاد راهنما:
دکتر کارولوکس
دانشجو:
حسين روحاني
رشته تحصيلي
: مهندسي مکانيک
محل تحصيل
: پرديس دانشکده هاي فني - دانشکده مکانيک

 چکيده:
موتورهاي
SR با توجه به خواص منحصر بفرد از جمله ساختار ساده و مقاوم و قابليت توليد گشتاور در محدوده وسيع سرعت مورد توجه بسياري در صنعت امروز واقع شده اند. با توجه به کاربرد وسيع اين موتور تحليل و بهينه سازي مکانيکي و الگوريتم کنترلي آن امري ضروري است.

در اين پايان نامه اين مسايل مورد بررسي قرار گرفته اند. ابتدا ساختار موتور و اجزاي مختلف آن بررسي شده و در همين راستا مدلهاي گوناگون براي تحليل عملکرد موتور مورد ارزيابي قرار گرفته اند. سپس مشکلات مکانيکي موتور از جمله نويز صوتي معرفي شدند. در ادامه مدلسازي, از جنبه هاي گوناگون مکانيکي از جمله ارتعاشات و انتقال حرارت استفاده شده و بر همين اساس طراحي بهينه باري اجزاي موتور, پيشنهاد شده است.

به علاوه, براي بهينه سازي عملکرد درايو موتور الگوريتمهاي مختلفي جهت کنترل و کموتاسين موتور مورد بررسي قرار گرفته اند. از اين ميان دو کنترل کننده عاطفي و مود لغزشي براي موتور SR پيشنهاد گشته اند. در اين الگوريتمها کموتاسيون اهداف ثانويه اي نظير کاهش نويز صوتي و ريپل گشتاور را تضمين مي کند. عملکرد بهينه درايو تلفيقي از عملکرد کنترل کننده و کموتاتور خواهد بود. 

چاپ 3 مقاله در مجله بين الملليISI و ارائه يک مقاله در مجله علمي پژوهشي و ارائه دو مقاله در کنفرانس هاي بين المللي از نتايج حاصل از پايان نامه مي باشد.

 


پايان نامه تحصيلي نمونه - مقطع کارشناسي ارشد

عنوان: بررسي اثر چند باکتري آنتاگونيست و ترکيب شيميايي بر عامل بيماري گموز پسته
استاد راهنما
: دکتر عباس شريفي تهراني
دانشجو:
روح اله صابري ريسه
رشته تحصيلي
: بيماري شناسي گياهي
محل تحصيل
: پرديس کشاورزي و منابع طبيعي - دانشکده علوم باغباني و   گياه پزشکي

 چکيده
قارچ عامل بيماري از ريشه و طوقه آلوده پسته جداسازي و  
Phytophthora citrophthora تشخيص داده شد. در اين بررسي از مجموع 307 جدايه باکتريايي جدا شده از ريز و سفر پسته از مناطق رفسنجان, سيرجان, کرمان و زرند, 21 جدايه (متعلق به باکتري هاي گرم مثبت) و 10 جدايه (متعلق به سود و موناس هاي فلورسنت) با استفاده از کشت متقابل توانايي آنتاگونيستي در مقابل قارچ عامل بيماري از خود نشان دادند. پس از بررسي هاي مقدماتي آزمايشگاهي شش جدايه که توانايي آنتاگونيستي بيشتري داشتند, انتخاب شدند. با توجه به نتايج آزمون هاي فيزيولوژيکي, بيوشيميايي و مورفولوژيکي, جدايه هاي 23 و 85 به Bacillus cereus, جدايه هاي 8 و 291 به Pseudomonas fluorescens (biovarIII) و جدايه 126 به Baciilus subtilis تعلق داشتند. در بررسي اثر ترشحات مايع خارج سلولي سترون شده جدايه هاي باسيلوس در جلوگيري از رشد ميسيليوم قارچ, هر سه جدايه مؤثر بودند. جدايه 126, بيشترين و جدايه 85, کمترين تأثير را داشتند. ترکيبات فرار تمامي جدايه هاي باسيلوس تحت تأثير محيط هاي کشت مورد استفاده, اثرات متفاوتي روي جلوگيري از رشد ميسيليوم قارچ داشتند. جدايه هاي 8, 291 و Pseudomonas CHAO fluorescens با توليد آنتي بيوتيک از رشد ميسيليوم قارچ جلوگيري کرده و در بررسي اثر ترکيبات فرار روي محيط PDA, جدايه 8 بيشترين اثر را داشت و روي محيط NAG هيچکدام از جدايه ها مؤثر نبودند. جدايه هاي 8, 291, CHAO و 126, توانايي توليد سيدروفور را روي محيط CAS-Agar داشتند و از اين ميان فقط سه جدايه P.fluorescens سيانيد هيدروژن توليد کردند.

قارچ کش هاي متالاکسيل مانکوزب و کاپتان در محيط آزمايشگاه به صورت مخلوط با محيط کشت نسبت به ساير قارچ کش ها تأثير بيشتري در جلوگيري از رشد ميسيليوم قارچ P.citrophthora داشتند.

نتايج بررسي هاي گلخانه اي نشان داد جدايه 126, ترکيب 867 و تلفيق اين دو بيشترين تأثير را بر کاهش بيماري در خاک غيرسترون و همچنين برفاکتورهاي رشدي نهالهاي پسته در خاک سترون و غير سترون دارند.

 نتايج حاصل از پايان نامه
1-دستيابي به يک جدايه باکتري با قدرت کنترل کنندگي مطلوب برخي بيمارگرهاي خاکزي
2- دستيابي به يک قارچ کش جديد عليه بيماري گموز پسته
3- چاپ 6 مقاله کامل علمي - پژوهشي در مجلات معتبر بين المللي که 4 مقاله از آنها
ISI مي باشند.
4- چاپ 14 خلاصه مقاله در کنفرانسهاي معتبر بين المللي

5- تأليف يک جلد کتاب مستخرج از پايان نامه

 

بازگشت به صفحه اول